O bibliotece Drukuj

    Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Grodzisk Wielkopolski. Jej podstawowym celem jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury,

 

Do statutowych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz , prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 • Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 • organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego regionu,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej
 • wydawanie informatorów, biuletynów i innych publikacji

Terenem działania Grodziskiej Biblioteki Publicznej jest obszar miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski, w granicach której funkcjonuje dziś miejsko - gminna sieć biblioteczna obejmująca:

 • bibliotekę główną w której mieszczą się m.in.:
  • Wypożyczalnia dla Dorosłych
  • Czytelnia
  • Oddział dla Dzieci
  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  
  • Galeria Biblioteki 
  • Ksero
  • Punkt dostępu do Internetu
 • trzy filie biblioteczne w:
  • Grodzisku Wielkopolskim - os. Wojska Polskiego  
  • Kąkolewie
  • Ptaszkowie