O bibliotece Drukuj

     Biblioteka jest główną, publiczną biblioteką miast, gminy i powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

 

Do statutowych zadań Biblioteki należy:

 • Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa     oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.    
 • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz , prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 • Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 • Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu.
 • Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
 • Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.
 • Koordynacja wypożyczania o charakterze wyspecjalizowanym.
 • Pomoc w obsłudze użytkowników do celów edukacyjnych.
 • Organizacja i udostępnianie zasobów obcojęzycznych.

Terenem działania Grodziskiej Biblioteki Publicznej jest obszar miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski, w granicach której funkcjonuje dziś miejsko - gminna sieć biblioteczna obejmująca:

 • bibliotekę główną w której mieszczą się m.in.:
  • Wypożyczalnia dla Dorosłych
  • Czytelnia
  • Oddział dla Dzieci
  • Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów  
  • Galeria Biblioteki 
  • Ksero
  • Punkt dostępu do Internetu
 • trzy filie biblioteczne w:
  • Grodzisku Wielkopolskim - os. Wojska Polskiego  
  • Kąkolewie
  • Ptaszkowie

Ponadto w ramach zadań powiatowych sprawuje merytoryczną opiekę nad placówkami bibliotecznymi położonymi na terenie powiatu:

 • Biblioteką Publiczną Gminy Granowo
 • Biblioteką Publiczną w Kamieńcu
 • Gminną Biblioteką Publiczną w Rakoniewicach
 • Biblioteką Publiczną w Wielichowie